Általános Szerződési feltételek

Demandy.hu - ÁSZF - 2016.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formábankerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelveníródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével,megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülőkérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.demandy.hu) ésaldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosanelérhető a következő weboldalról:

http://www.demandy.hu/aszf.html

és letölthető az alábbi linkről:

http://www.demandy.hu/aszf.pdf

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve:

HUNGARY MÉRLEG Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48 - Malomudvar

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel valókapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezésicíme:

info@demandy.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-970342 Adószáma: 23540019-2-43

Telefonszáma: +36 1 788 7848, +36 30 570 255

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban...

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Hostgator Inc. LLc

5005 Mitchelldale, Suite #100

Houston, TX 77092

United States of America

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelenSzabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettela Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) ésaz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. éviCVIII.(Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közöttiszerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet vonatkozó 2 rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezőrendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.

A jelen Szabályzat 2016. aprilis 15. napjától hatályos ésvisszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúanmódosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatálybalépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve aweboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusanérvényes.

2.3.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetettwebshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkoris, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatbanfoglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználónem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmánakmegtekintésére.

2.4.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annakbármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalterjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagyazok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozásaés értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1.

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjávalkijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelésitájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhezhozzájárul.

3.2.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valósadatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagymás személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikusszerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyibenFelhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybeszolgáltatásait.

3.3.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanulmegadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetveegyébproblémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, haFelhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számárabármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővéválik.

4.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK,SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. Atermékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét,leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapjánmegjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztráció kéntszerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl.a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy“1” Ft-os árra, akkor a

Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanemfelajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretébenaz Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn atermék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónakazonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény(Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönösés egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnakmegállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratátkölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nembeszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok éskötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áronvisszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5.

RENDELÉS MENETE

5.1.

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagyregisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámátbeállítja.

5.3.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználóbármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár részletes tartalma”linkre kattintva.

5.4.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni,kiválasztja a „vissza” gombot. Ha nem szeretne további terméketvásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A„törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

5.5.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd aszállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1.

Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben, vagy bankkártyával a Szolgáltatóüzlethelységében vagy a zolgáltató által megjelölt egyéb helyentörténő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választásaesetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy aSzolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termékvételárát készpénzben, vagy bankkártyával.

Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattalkerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó amegrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelttermék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét avisszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül kötelesátutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásátkövetően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módontörténő átvételére. Előre utalást csak a Szolgáltató szerződöttpartnerei választhatnak.

5.5.2.

Szállítási költség:

A szállítás fizetés menüpontban mindig az aktuális díjszabástláthatja.

5.6.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagyaz áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hibafelismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt azúj adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti amegrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon aszerződéstől.

5.7.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazolólevél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomagtartalmazza.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előttmegvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülésesetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén acsomagot nem köteles átvenni.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közöttiidőszakban.

5.8.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés” gombrakattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszerellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet amegrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendelésselkapcsolatos kívánságát.

5.9.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamatlezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, aholjavítani tudja a bevitt adatokat.

5.10.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követőenvisszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználómegrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétőlfüggő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belülFelhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagyszerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annakvisszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve azFelhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővéválik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha avisszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossze-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozótárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1.

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. Amegrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is vanlehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejártaután történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltatóügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogymikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3munkanapon belül a készleten lévő termékek esetében. Az egyedi igényeketegyeztetés és visszaigazolás után tudja Szolgáltató teljesíteni.

6.3.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nemteljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem állrendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanultájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összegethaladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Ekötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegéseegyéb következményei alól.

6.4.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők,leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történőelőzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja ajogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagyteljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

7.

ELÁLLÁS JOGA

7.1.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének,továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletesszabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozás aértelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétőlszámított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányábanjogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

7.2.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptólszámított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általamegjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.3.

Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termékátvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát

7.4.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, avállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.5.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termékvisszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli,Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatbóladódó anyagi kár megtérítését.

7.6.Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előregyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagykifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyetegyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ha a méret nem megfelelő,természetesen élhet a Felhasználó az elállás jogával.

7.7.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozatmegérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, delegkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget aFelhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.8.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetésimóddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó másfizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; evisszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyentöbbletköltség nem terheli.

7.9.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de aszerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltatórészére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpensem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.10.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelteelőtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

7.11.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlenköltségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségviselését.

7.12.

A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azontöbbletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbbszokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásábóladódik.

7.13.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukbanbekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének,tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestőleltérő kezelés miatt következett be.

7.14.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg visszanem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatottarra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbiidőpontot kell figyelembe venni.

7.15.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annakjelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban(akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai útonírásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszükfigyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonontörténő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlottküldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. Amegrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéveljuttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

7.16.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerűhasználatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredőkároknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezésétkövető tizennégy napon belül a Felhasználó által megadottbankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, aszállítási költséggel együtt.

7.17.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletesszabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.18.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve ittérhető el.

7.19.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelenSzabályzatban található elérhetőségeken.

7.20.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt,aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körébenjár e.

8. Szavatosság Kellékszavatosság

8.1.

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén avállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet aPolgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igényealapján? Felhasználó – választása szerint – az alábbikellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagykicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választottigény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igényeteljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha akijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgyigényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát avállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mássalkijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, azáttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokoltvolt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatosságiigényét? Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése utánhaladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számítottkettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy aszerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőntúl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatosságiigényét.

8.5.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaiérvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül akellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túlnincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve aszolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. Ateljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban márFelhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismerthiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6.

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? Ingódolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igényealapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibástermék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha aznem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplőtulajdonságokkal.

8.9.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatosságiigényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általiforgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Ehatáridő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthetitermékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag azingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Atermék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése eseténFelhasználónak kell bizonyítania.

8.11.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatosságikötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesültermékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – aterméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hoztaforgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint aforgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásábólered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okotbizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miattkellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymássalpárhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényénekeredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetvekijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóvalszemben érvényesítheti.

9.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

9.1.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felekmegállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nemtérhet el.

9.2.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása(számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek aSzolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4.

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagyjótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztórendelkezésére kell bocsátani.

9.6.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényénekteljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasításindokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is –öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni afogyasztót.

9.7.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számítotthárom évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésérebemutatni.

9.8.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagykicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

10.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosultigénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggeltartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volnael.

10.2.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagyérvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nemgyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogrólvaló lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az errevonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy aSzolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamelylényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemondarról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötésszigorú betartásához.

10.4.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbáljákrendezni.

11.

PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1.

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, amegrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. AmennyibenFelhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annakteljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagylevél útján is közölheti.

11.2.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükségszerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, aSzolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjárólhaladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányátátadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, aSzolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolatipéldányát átadja a vásárlónak.

11.3.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásbanmegválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válaszmásolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknakkérésükre bemutatja.

11.4.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail:

nfh@nfh.hu

11.5.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itttalálja:

http://www.nfh.hu/teruleti

11.6.

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethezfordulni:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

12.

SZERZŐI JOGOK

12.1.

Miután a demandy.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos ademandy.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részleténekletöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történőközvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása,feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulásanélkül.

12.2.

A demandy.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagotátvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra valóhivatkozással lehet.

12.3.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyielemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekrevalamint az internetes reklámfelületeire.

12.4.

Tilos a Demandy.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinekadaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavaktisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazáshasználata, amellyel a Demandy.hu weboldalon vagy azok bármely részemódosítható vagy indexelhető.

12.5.

A Demandy.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása ahivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásoshozzájárulásával lehetséges.

12.6.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 80.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13.

ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.demandy.hu/adatvedelem

Budapest, 2016. április 13.